F4F Impactonderzoek schaatsers

Twee jaar vrienden maken

Hoogtepunten online-netwerkbijeenkomst voor partners en belangstellenden friend4friend

Op dinsdag 27 juni 2023 vierde friend4friend haar tweejarig bestaan. Twee jaar waarin vele nieuwe contacten zijn ontstaan tussen jonge Nieuwkomers en jonge Nederlanders. Deze nieuwe contacten zijn van betekenis voor zowel de jongeren als de samenleving. Wie jarig is trakteert en als traktatie deelden we het Impactonderzoek friend4friend en Methodiekbeschrijving friend4friend uit!

Rapportage impactonderzoek: Verbinden, Vertrouwen Versterken

Drs. Lenneke Nieuwenhuizen, docent/onderzoeker bij het Lectoraat Empowerment en Professionalisering van de hogeschool Inholland presenteerde de resultaten van het impactonderzoek.

Hoofdvraag: Hoe draagt friend4friend bij aan de empowerment van de deelnemende jonge Nederlanders en jonge Nieuwkomers?

Friend4friend draag bij aan de empowerment van de jongeren door het hen met elkaar te verbinden (netwerkvorming) door te matchen, in contact te laten komen met elkaar en met elkaars netwerk, door de groepsbijeenkomst, het vrijwilligerswerk en het contact met de coördinator friend4friend. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en eigenschappen, werkgerelateerde vaardigheden en professionele vaardigheden.

Friend4friend draagt bij aan empowerment van jongeren door het vergroten van vertrouwen tussen mensen door intercultureel contact. In de derde plaats draagt friend4friend bij aan de empowerment van jongeren door hen op verschillende levensgebieden in staat te stellen om zelf actief toe te werken naar een door hen gewenste situatie.

Daarmee draagt friend4friend ook bij aan het versterken van de samenleving. Verbinding zorgt voor meer toegang en betere kansen op studie- en opleiding en werk en een groter sociaal vangnet, en bestrijdt eenzaamheid onder jongeren. Vertrouwen leidt tot meer vertrouwen en tolerantie tussen groepen en culturen.
Versterken van de veerkracht van jongeren vergroot de kans op werk en meedoen aan de samenleving van jongeren in een multiculturele samenleving.

Voor een pdf van het Impactonderzoek klik je hier

Methodiekbeschrijving friend4friend

In samenwerking met Movisie en het Lectoraat is de afgelopen twee jaar gewerkt aan het verbeteren van de werkwijze friend4friend. Op 1 mei 2023 is friend4friend als ‘Goed Beschreven’ opgenomen in de Databank Sociale Effectieve Interventies van Movisie. Drs. Kor Berghuis, projectleider friend4friend, verteld over wat het heeft opgeleverd.

De winst van de beschrijving van de methodiek is dat er een uniforme beschrijving is die is beoordeeld door drie onafhankelijke beoordelaars. Met de feedback die zij gegeven hebben is de werkwijze van friend4friend aangescherpt. Een methodiek is geen keurslijf. Door beschrijving is duidelijk geworden wat de kernelementen van friend4friend zijn en waar je ook kunt variëren.

De komende periode blijft friend4friend i.s.m. het Lectoraat Empowerment en Professionalisering de resultaten van friend4friend volgen en zal er i.s.m. met Movisie gewerkt worden om de erkenning te krijgen als ‘Goed Onderbouwd’.